Algemene voorwaarden

Robert Chung A Hing uw Schilder en Klusser in Flevoland en omgeving

DRI3 | Uw schilder en klusser in Flevoland en omgeving

Algemene voorwaarden

DRI3 gevestigd, Kandinskystraat3, Almere ten behoeve van met consumenten te sluiten overeenkomsten.

 

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt onder “consument” verstaan een wederpartij die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Onder ”DRI3” wordt verstaan “de Schilder” die met de consument een overeenkomst sluit over de uit te voeren werkzaamheden, contractduur, opzegging, ontbinding, gebreken, prijs, betaling enzovoorts, die toeziet op het nakomen van de gemaakte afspraken en voor een correcte afwikkeling zorgt conform deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de Schilder gedaan aan of aangegaan met een consument, voor zover van deze algemene voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

 

Artikel 3. Aanbod.
3.1 Een aanbod wordt door schriftelijk gedaan de Schilder, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Een aanbod wordt voorzien van dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na dagtekening.
3.3 Een aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Een aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd. Bij de prijsvorming methode “richtprijs” geeft de Schilder een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de door de consument te betalen kosten van het werk.
3.5 Een aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.6 Een aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.
4.1. de Schilder zal de ingevolge de overeenkomst te verrichten werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
4.2. de Schilder zal het werk goed, deugdelijk en volgens de specificaties van de overeenkomst uitvoeren.
4.3. de Schilder zal de consument tijdig informeren over de datum en het tijdstip waarop inspecties en/of werkzaamheden aan de woning zullen worden uitgevoerd.
4.4. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Schilder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Schilder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens waar de Schilder om heeft verzocht niet tijdig aan de Schilder zijn verstrekt, heeft de Schilder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade.
4.5. de Schilder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat de Schilder is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Schilder kenbaar behoorde te zijn.
4.6. De Schilder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit molest of werkzaamheden uitgevoerd door anderen dan de Schilder en bij haar in dienst.

 

Artikel 5. Looptijd overeenkomst en uitvoeringstermijn.
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Schilder zal zich inspannen om zorg te dragen voor uitvoering binnen de overeengekomen termijnen. Indien desondanks sprake is van overschrijding van de uitvoeringstermijn, dan zal aan de Schilder een redelijke termijn worden gegund om alsnog na te komen.

 

Artikel 6. Binnen schilderwerk.
Indien het binnen schilderwerk geen deel uitmaakt van de overeenkomst, dan geldt het volgende. Mocht de Schilder bij de eerste opname van het Onderhoudsadvies of tijdens het uitvoeren aan een controle- of onderhoudsbeurt constateren dat het binnen schilderwerk niet op een aanvaardbaar niveau ligt, dan is de Schilder verplicht de consument daarop te wijzen. In overleg met de Schilder dient de consument ervoor te zorgen dat het binnen schilderwerk alsnog op aanvaardbaar niveau wordt gebracht. Indien het binnen schilderwerk direct wordt verzorgd, blijft de garantie onverkort van kracht.

 

Artikel 7. Opzegging.
7.1. De overeenkomst kan op ieder moment door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging zal de Schilder de consument een gespecificeerde berekening verschaffen met de saldo die de Schilder tegoed heeft. Partijen zullen conform genoemde berekening met elkaar afrekenen binnen een termijn van 14 dagen.

 

Artikel 8. Verkoop van de woning.
In het geval dat de woning waarop de overeenkomst tussen de Schilder en de consument betrekking heeft wordt verkocht, dient de consument de Schilder daarover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en zal de overeenkomst eindigen met ingang van de eerste van de maand, volgende op de maand waarin de eigendom van de woning is overgedragen. Afrekening vindt in dat geval plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst.
Alle vorderingen van de Schilder op de consument zijn direct en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar, in het geval: - van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de consument; - de consument in verzuim is en/of niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In de genoemde gevallen is de Schilder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de consument de hierdoor door de Schilder geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan de Schilder toekomende rechten.

 

Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen.
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de consument schriftelijk aan de Schilder te worden gemeld binnen bekwame tijd (als bedoeld in artikel 6:89 B.W.) nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.
10.2 Als een klacht gegrond is zal de Schilder het gebrek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk herstellen.

 

Artikel 11. Prijs.
11.1 De door de consument aan de Schilder te betalen prijs dient, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Schilder te worden voldaan op de rekening van de Schilder.
11.2 De prijs is gedurende de looptijd van de overeenkomst vast, tenzij: - zich onvoorziene omstandigheden voordoen op grond waarvan van de Schilder redelijkerwijs niet verwacht mag worden de overeengekomen prijs te handhaven; - een wijziging van door de Nederlandse of buitenlandse overheid opgelegde belastingen of heffingen, alsmede gewijzigde regelgeving rondom ARBO (arbeidsomstandighedenwetgeving) en milieuaspecten een prijsstijging tot gevolg heeft; - na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan de woning worden aangebracht of verlangd, waardoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn of kleurwijzigingen worden verlangd waaraan extra kosten verbonden zijn.

 

Artikel 12. Betaling en verzuim
12.1 Indien de consument niet betaalt middels een automatische incasso, dan dient betaling zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door de Schilder aangewezen bank- of girorekening. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige een/of volledige betaling is de consument derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
12.2 De consument is vanaf het moment dat hij in verzuim is getreden aan de Schilder de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het opeisbare bedrag verschuldigd.
12.3 Zodra de consument in verzuim is getreden komen alle door de Schilder gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.

 

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden.
13.1 De Schilder is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. de Schilder zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de consument toezenden.
13.2 Indien de consument niet met de gewijzigde algemene voorwaarden kan instemmen, hebben partijen het recht de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1. Afrekening vindt in dat geval plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.

 

Artikel 14. Verplichtingen consument.
14.1 De consument stelt de Schilder volledig in de gelegenheid om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
14.2 De consument zorgt ervoor dat de Schilder tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen e.d.
14.3 De consument zorgt ervoor dat de Schilder tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde aansluitmogelijkheden en leveringen van elektriciteit, gas en water. De kosten daarvan komen voor rekening van de consument.
14.4 De consument zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de uitvoering van de overeenkomst met de Schilder behoren zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst met de Schilder daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging dreigt te ontstaan dient de consument de Schilder daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
14.5 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst met de Schilder wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 14.4, dan dient de consument de hierdoor door de Schilder geleden schade te vergoeden, onverminderd de overigens aan de Schilder toekomende rechten.

 

Artikel 15. Overmacht.
15.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de andere partij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te (doen) beëindigen tegen vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten.
15.2 Indien de overmachtsituatie er toe leidt dat een der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, dan is de andere partij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de Schilder voor door de consument door toedoen van de Schilder of bij haar aangesloten bedrijven geleden schade is in alle gevallen beperkt tot de door de consument aan de Schilder betaalde termijnbedragen uit hoofde van de lopende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van de Schilder voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door de Schilder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van de Schilder of vanwege de Schilder te werk zijn gesteld of van wier diensten door de Schilder gebruik is gemaakt.

 

Artikel 17. Zekerheid.
De Schilder kan te allen tijde zekerheid van de consument verlangen voor de door de consument aan haar verschuldigde betaling of vooruitbetaling, waarbij de Schilder de nakoming van haar verplichtingen kan opschorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 18. Garantie.
18.1 De Schilder garandeert de consument de instandhouding van de aangebrachte en/of gesaneerde (gevel-)elementen zodat deze hun functie behouden en niet vervallen in hout vernieuwende reparaties of in complete kozijnvervanging en voorts dat het verfsysteem geen gebreken zal vertonen. Onder gebreken wordt verstaan: dusdanig afbladderen, barsten, onthechten of verweren dat de beschermende werking van het systeem wordt tenietgedaan. Indien het binnen onderhoud en/ of binnen schilderwerk geen deel uitmaakt van de overeenkomst met de Schilder is de consument verplicht om dat zodanig uit te voeren dat geen houtrot van binnen uit kan ontstaan. de Schilder zal door de consument terecht en tijdig jegens haar gedane garantieaanspraken in beginsel honoreren door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden op haar kosten zo spoedig mogelijk uit te (doen) voeren.
18.2 De garantie als bedoeld in 18.1 heeft een looptijd gelijk aan de duur van de overeenkomst met de Schilder te rekenen vanaf de datum waarop de startbeurt is voltooid of - als geen nul beurt wordt uitgevoerd - vanaf de datum dat het eerste maandbedrag is voldaan, tenzij anders in de eventueel bijgevoegde documenten (fabrieks- en applicatiegarantie) is vermeld.
18.3 Indien het onderdeel dat gebreken vertoont na het tijdstip van levering is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het kennelijk was bestemd, of anderszins onjuist is behandeld, vervalt elke aanspraak op garantie. Aantasting van in dit artikel 18 genoemde materialen en producten door externe invloeden van chemische, fysische en/ of mechanische aard, waarin tevens begrepen de directe of indirecte gevolgen van wind of storm met een door het K.N.M.I. geregistreerde windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (tenzij anders vermeld) vallen buiten de garantie. Gevolgen van mechanische invloeden, verborgen bouwkundige gebreken, veranderingen in de agressiviteit van het milieu, brand, oorlog, oproer, molest, natuurrampen en voorts in het algemeen gevolgen van overmacht vallen buiten de garantie.
18.4 Alle garantieverplichtingen vervallen indien de consument in verzuim is als bedoeld in artikel 12, tenzij de consument zich kan beroepen op een wettelijk recht tot opschorting van de betaling.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten tussen de Schilder en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Neem geheel vrijblijvend contact op

Contact

DRI3 | Uw schilder en klusser
Kandinskystraat 3, 1328 KB Almere

063 0849 754 | info@chungahing.nl | 39093548